3 тоқсан Қазақстан тарихы, құқық негіздері

Қазақстан тарихы 7 ХІІІ ғасыр – XV ғасырдың І жартысындағы Қазақстан 1. Қазақстан тарихы туралы моңғол деректе­мелері. 1 том. Моңғолдың құпия шежіресі / Көне моңғол тіліндегі түпнұсқалық транскрипциясын, ғылыми-мағыналық аудармасы мен түсіндірме­лерін, көрсеткіштерін жасаған Н. Базылған. – Ал­маты: Дайк-Пресс, 2006.

2. История Казахстана в персидских источни­ках / Отв. ред. М.Х. Абусеитова. – Алматы: Дайк- Пресс, 2007. Том 5. Извлечения из сочинений ХІІІ- ХІХ веков.

3. Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгін­гі күнге дейін). Бес томдық. 2-том. – Алматы: «Атамұра», 2010.

Теория
1. История Казахстана в персидских источниках / Отв. Ред. М.Х. Абусеитова; Сост. М.Х. Абусе­итова. – Алматы: «Дайк-Пресс», 2007. – 26 б.

1. Байпаков К. Великий Шелковый путь (на тер­ритории Казахстана). – Алматы: «Адамар», 2007. – 78-83 бб.

Отырар. Энциклопедия. – Алматы. «Арыс» баспасы, 2005.

Теория
1. Әбусейітова М.Қ., Додхудоева Л.Н. Қа­зақстан тарихы шығыс миниатюраларында. – Ал­маты: Дайк-Пресс», 2010. – 22-29, 188 б.

2. Сборник материалов, относящихся к исто­рии Золотой Орды. Том 1. Извлечения из араб­ских сочинений, собранные В.Г.Тигенгаузеном. Подготовка к новому изданию, введение, допол­нения и комментарии Б.Е. Кумекова, А.К. Муми­нова. – Алматы: Дайк-Пресс, 2005. – 25-26, 45-47, 169-175 бб.

3. Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінгі дейін). Бес томдық. 2-том. – Алматы: «Атамұра», 2010.

практика
1. Әбусейітова М.Қ., Додхудоева Л.Н. Қа­зақстан тарихы шығыс миниатюраларында. – Ал­маты: Дайк-Пресс», 2010.

2. Сборник материалов, относящихся к исто­рии Золотой Орды. Том 1. Извлечения из араб­ских сочинений, собранные В.Г. Тигенгаузеном. Поготовка к новому изданию, введение, дополне­ния и комментарии Б.Е. Кумекова, А.К. Муминова. – Алматы: Дайк-Пресс, 2005.

3. Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгін­гі күнге дейін). Бес томдық. 2-том. – Алматы: «Атамұра», 2010.

4. Сборник материалов относящихся к исто­рии Золотой Орды /Извлечения из персидских сочинений, собранные В.Г. Тизенгаузеном и обра­ботанные А.А. Ромаскевичем и С.Л. Волиным. – Т. II. – М.-Л., 1941.

Теория
1. История Казахстана в персидских источни­ках. lV том. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Извлечения из персид­ских сочинений, собранные В.Г. Тизенгаузеном и обработанные А.А. Ромаскевичем и С.Л. Волиным дополненное и переработанное издание. – Алма­ты, 2006. – 248-273 бб.

2. Ускенбай К.З. Формирование казахской государственности. Государство Ак-Орда (XIII-XV вв.) // История казахской государственности (древность и средневековье): Монографическое исследование. – Алматы, 2007. – 261-280 бб.

3. Исин А. Ак Орда в исследованиях совре­менных медиевистов // Ш.Ш. Уәлиханов мұрасы әлемдік тарих контекстінде. Халықаралық ғылыми форумы материалдары. – Семей, 2010. – 41-46 бб.

4. Среднеазиатские миниатюры 16-18 веков в избранных образцах. – Ташкент. – 34-35 бб.

5. Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы. Ат­лас. Жалпы білім беретін орта мекетеп оқушыла­рына арналған. / Құраст. Окунева Т.Ю. – Алматы, 2014. – 28, 30 бб.

6. Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгін­гі күнге дейін). Бес томдық. 2-том. – Алматы: «Атамұра», 2010.

Теория
1. Әбусейітова М.Қ., Додхудоева Л.Н. Қа­зақстан тарихы шығыс миниатюраларында. – Ал­маты: Дайк-Пресс», 2010.

2. Дулати М.Х. Тарихи Рашиди. – Алматы: М.Х. Дулати қоғамдық қоры, 2003.

3. Сборник материалов, относящихся к исто­рии Золотой Орды. Том 1. Извлечения из араб­ских сочинений, собранные В.Г. Тигенгаузеном. Поготовка к новому изданию, введение, допол­нения и комментарии Б.Е. Кумекова, А.К. Мумино­ва. – Алматы: Дайк-Пресс, 2005.

4. Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгін­гі күнге дейін). Бес томдық. 2-том. – Алматы: «Атамұра», 2010.

Теория
1. Әдеби жәдігерлер. Жиырма томдық. – Алма­ты: Таймас баспа үйі, 2007.

2. Қазақстың салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрып­тары. – Алматы: Атамұра, 2010.

3. Сәрсекеев Б. Мир кочевников.

4. Қазақ халқының тұрмысы мен мәдениеті. – Алматы: Алматыкітап, 2010.

5. М.Х. Асылбеков, Қ.С. Алдажұманов, К.М. Байпақов. Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінгі күнге дейін. 5 томдық. 3-том. – Алматы: Атамұра, 2010.

6. Әдебиет туындыларының түпнұсқалары. http://www.madenimura.kz

7. Б. Тілеухан. Еділ жыры. http: //www. youtube. com/watch?v=9J08d14qUvs

практика
1. Тарих – адамзат ақыл-ойының қазынасы: Он томдық. – Астана: «Фолиант», 2005. Т. 3: Ор­тағасырлық тарихи ой. 2005.

2. Иоанн Плано Карпини. История Монголов. Вильгельм де Рубрук. Путешествие в Восточные страны / Введения, переводи примечания А.И.Ма­ленина. Санк-Петербург, 1911. http://www.runivers. ru/bookreader/ book9693/#page/18/mode/1up

3. Сборник материалов, относящихся к исто­рии Золотой Орды. Том 1. Извлечения из араб­ских сочинений, собранные В.Г. Тигенгаузеном. Поготовка к новому изданию, введение, дополне­ния и комментарии Б.Е. Кумекова, А.К. Муминова. – Алматы: Дайк-Пресс, 2005.

Теория
Қазақстан тарихы 8 класс 8.3A Отарлау және ұлт-азаттық күрес Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінгі дейін). Бес томдық. ІІІ т. – Алматы: «Атамұра», 2010 ж.

XVIII-ХІХ ғғ Қазақстан картасы

Артыкбаев Ж. О.
Казахское общество в XIX веке традиции и инновации [Текст] / Отв. ред. Аргынбаев Х. Кузембайулы А..- Караганда “Полиграфия”, 1993 г. http://www.nlrk.kz/data11/result/ebook_144/index.html#ps

Қабылдинов З.Е., Қайыпбаева А.Т.

8 сынып. Қазақстан тарихы., Атамұра, 2012 ж.

8 сынып. Қазақстан тарихы. Хрестоматия. Атамұра, 2012 ж.

СББР №193.

http://lms.nci.kz/history/view?f=193&id=8&lang=kaz

СББР № 196.

http://lms.nci.kz/history/view?f=196&id=8&lang=kaz

Василий Верещагиннің туындылары

http://veresh.ru/turkestan/34.php

http://veresh.ru/turkestan/33.php

 

8.3B Қазақстан Ресей империясының құрамында СББР № 197. Қазақстандағы 1867-1868 жылдардағы реформа: http://e-history.kz/kz/scorm/course/235

Қазақстанның 1867-1868 жж. реформалар бойынша әкімшілік аумақтық бөлінісі картасы

http://e-history.kz/kz/scorm/course/235

Бекмаханова Н.Е. Формирование многонационального населения Казахстана и Северной Киргизии – последняя четверть XVIII века, 60-е г.г. XIX в. – М.: Наука, 1980 г.

http://www.madenimura.kz/kk/culture-legacy/books/book/kazak-edebieti-enciklopedialyk-anyktamalyk?category=all&page=4

Галиев В.З. История колонизации Казахстана в 20-60-х годах ХІХ века (учебное пособие) . – Алматы, 2009 г.

Масанов Н.М. Кочевая цивилизация казахов (основы жизнедеятельности номадного общества). – Алматы: Москва, 1995 г.

теория

Артыкбаев Ж. О.
Казахское общество в XIX веке традиции и инновации [Текст] / Отв. ред. Аргынбаев Х. Кузембайулы А..- Караганда “Полиграфия”, 1993 г.

http://www.nlrk.kz/data11/result/ebook_144/index.html#ps

8 сынып. Қазақстан тарихы. СББР № 274.

http://e-history.kz/kz/scorm/course/274

Қазақстан тарихы орыс дерекнамаларында. Кітаптар және басылымдар. Қазақстанның Мәдени мұрасы: http://www.madenimura.kz/kk/culture-legacy/books/book/istoria-kazahstana-v-russkih-istocnikah

 

Нуров Канат Ильич.
Правовая и экономическая модернизация традиционной структуры Казахстана (XІX-XXвв.) [Текст].- Алматы.Гылым, 1995 г.

http://www.nlrk.kz/data11/result/ebook_391/index.html

Шонанұлы Т. Жер тағдыры – ел тағдыры. (Көмекші оқу құралы). – 2 басылуы. – Алматы: «Санат», 1995 ж.

теория
https://www.youtube.com/watch?v=HJTfrTZfPis (1.20.00-1.25.00) “Біржан сал” фильмінен үзінді.

Верещагин В. «Керуен сарай ауласындағы түйе» 1869 ж. картинасы.

Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінгі дейін). ғес томдық. ІІІ т. – Алматы: «Атамұра», 2010 ж.

Жәрмеңкелер тарихы туралы бейнематериал

https://www.youtube.com/watch?v=uA7yAWFPDrA

http://www.nlrk.kz (Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасы).

СББР № 199.

http://lms.nci.kz/history/view?f=199&id=8&lang=kaz

теория
Мамытова С.Н. О русских предпренимателях в казахстанском Прииртышье во второй половине 19 – начале 20 вв в дореволюционной историографии:http://cyberleninka.ru/article/n/o-russkih-predprinimatelyah-v-kazahstanskom-priirtyshie-vo-vtoroy-polovine-xix-nachale-xx-v-v-dorevolyutsionnoy-istoricheskoy-literature

Мамытова С.Н. Историография генезиса рынка и предпренимательства в Казахстане во второй половине XIX начале XX века: http://rudocs.exdat.com/docs/index-172869.html

теория
Дереккөзі: https://www.zharar.com/kz/olen/3673-kayda.html#read

Қойгелдиев М.Қ. Алаш қозғалысы. – Алматы, 2008 ж.

 

Құқық негіздері 9 класс 9.3А Азаматтық құқықтағы міндеттеме мен жауапкершілік Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі

http://adilet.zan.kz

Төлеуғалиев Ғ.И. Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы. – Алматы: Қаз МЗА, 2001 ж.
Сапарғалиев F. Қазақстан мемлекеті мен құқығының негіздері. – Алматы: Атамұра-Қазақстан, 1994 ж

теория
9. 3 B Еңбекті қорғау Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі

http://adilet.zan.kz

Қазақстан Республикасы Президентінің ресми сайты

http://www.akorda.kz/

теория
http://adilet.zan.kz сайтында «іздеу» функциясына негізгі түсінікті еңгізу арқылы қажетті тараулар мен баптарды оңай табуға болады.

Еңбек қауіпсіздігі мен қорғау түсініктері

http://www.enbek.gov.kz/kk/node/619

теория
9.3СОтбасы мүшелерінің құқығы мен міндеттері Неке (ерлі-зайыптылардың) және отбасы туралы. Қазақстан Республикасының Кодексі. – Алматы: ЮРИСТ, 2013. http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1100000518;

отаң отбасынаң басталады

http://kaztrk.kz/rus/society/Otan_otbasinan_bastaladi.html

отбасың құндылықтар сақта

http://www.youtube.com/watch?v=LSo90qFfRfQ

Өнегелі отбасы –білім мен тәрбие ордасы http://www.youtube.com/watch?v=D0i69FMcaVo

теория
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі

http://adilet.zan.kz

Қазақстан Республикасы Президентінің ресми сайты

http://www.akorda.kz/

Отбасы құқықтары

adilet.zan.kz/kaz/docs/Z980000321_‎

Неке (ерлі-зайыптылардың) және отбасы туралы. Қазақстан Республикасының Кодексі. – Алматы: ЮРИСТ, 2013.

 

теория
9.3DӘкімшілік жауапкершілік әкімшілік жауапкершілік

http://www.youtube.com/watch?v=yHV9cQZfGwk

әкімшілік бұзұшылық кодексінің жаңа редакциясы

http://www.youtube.com/watch?v=HVza60gZyZ0

Қ.Р. Әкімшілік бұзушылық кодексі. Жалпы бөлім. 3 тарау.

28 – 30 баптар.

4 тарау. 31 – 32 баптар.

6 тарау. 44 – 46 баптар

Ерекше бөлім

10 – 19 тарау

О. Копабаев, К. Айтхожин, Н. Кыдыркожаева, Г. Жайлин, А. Жумагали. Құқық негіздері. 10 сынып.

А. Маханбетова, Б. Жубанышев.

Құқық негіздері.

Әдістемелік нұсқау. 10 сынып

теория
9.3Е бөлім: Қылмыстық жауапкершілік ҚР Конституциясы, 30.08.1995 ж.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі 2014 ж.

3 шілде №226-V ҚРЗhttp://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226

ҚР іс жүргізу кодексі

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z970000206_

Жаза ұғымы

http://malimetter.kz/zhaza-ugymy-zhane-onyn-turleri/

теория
Қазақстан

тарихы

9 кл 9.3 А. Қазақстан тоталитарлық жүйенің нығаюы кезеңінде (7 с.) 1. https://bilimland.kz/kk/subject/qazaqstan-tarihy/8-synyp/qazaqstandahy-19201930-zhyldardahy-industriyalandyru?mid=7e086040-1659-11ea-b79d-b319c1246871

2. https://bilimland.kz/kk/subject/qazaqstan-tarihy/8-synyp/qazaqstandahy-uzhymdastyru-auylsharuashylyhyn-kushtep-uzhymdastyru-tasilderi?mid=e2f608d0-166e-11ea-b79d-b319c1246871

3. https://bilimland.kz/kk/subject/qazaqstan-tarihy/8-synyp/qazaqstandahy-uzhymdastyru-19311933-zhyldardahy-ashtyq-xx-hasyrdahy-qazaqstandyq-qasiret?mid=587fe640-ea49-11e9-a608-bdd56c1e34e7

Теория + практика
9.3 В. Кеңестік Қазақстанның мәдениеті: білім мен ғылым (4 с.) 1. https://bilimland.kz/kk/subject/qazaqstan-tarihy/8-synyp/axmet-bajtursynuly-ult-ustazy?mid=%info%

2. https://bilimland.kz/kk/subject/qazaqstan-tarihy/8-synyp/xx-hasyrdyng-2030-zhyldaryndahy-bilim-beru-zhujesi-men-hylym?mid=c6d9ee60-ea5d-11e9-a608-bdd56c1e34e7

3. https://bilimland.kz/kk/subject/qazaqstan-tarihy/8-synyp/qanysh-satbaev-zhan-zhaqty-halym?mid=0639f5b1-9d5a-11e9-be78-49d30a05e051

Теория + практика
История казахстана (КСМ) 11 3.2 Мәдени өрлеу

4.1 Қазақстан экономикасының дамуы

11. 5.1 Геосаяси әлеует

11. 6.1 Жаhандану трендтері

Қазақстан Республикасының Мәдениет ақпарат және спорт министрлігінің ресми сайты http://www.mks.gov.kz

«Қазіргі әлемдегі Қазақстан» пәні бойынша 11 сынып

бағдарламасы тақырыптарының тезистері: Назарбаев Зияткерлік

мектептер мұғалімдеріне арналған әдістемелік құрал/құраст.: Р.А.

Қаратабанов. – Астана.: Білім беру бағдарламалары орталығы, 2015. – 80 б. – ISBN 978-601-7886-06-6

 

Қазақстан – өркениеттер бесігі

https://el.kz/kz/news/interv_u/kazakstan_____orkenietter_besigi

 

Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z920002900_

http://kzworld.nis.edu.kz/

 

 

Моноқалаларды дамытудың 2012 – 2020 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы Жаңа ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 25 мамырдағы № 683 Қаулысы

 

www.akorda.kz

www.egov.kz

Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының басылымдары www.kisi.kz

http://egov.kz/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ3MDU1NzQ2MdKP0

Саяси түсіндірме сөздік. – Алматы, 2007.

Ахметова Н.С., Байжанова К.Т.

Мемлекет табиғатын зерттеуге жаңаша көзқарастар //Е.А.Бөкетов атындағы

Қарағанды мемлекеттік университеті

http://kalinovsky-k.narod.ru/b/vestnik_KU_2012_1.pdf#page=43

 

«Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты

Қазақстан Республикасы ұлттық саясатының тұжырымдамасы.abai.kz/node/2840

Қазақстан Республикасының ұлттық қауiпсiздiгi туралы заңы www.antisekta-kyzylorda.kz/…/kazakstan-respublikasinin-ulttik-kauipsiz…‎

 

Жаһандану дәуіріндегі жаңа міндеттер

https://www.youtube.com/watch?v=X5c_TsjgC4E

 

Қазақстан тарихы (КСМ) 12 класс 12.4.1.1 Қазақстан Республикасының экономикасы http://www.worldbank.org/ru/country/kazakhstan

http://nkaoko.kz/kz/glossary/177/

экономикалық индикаторлар туралы

https://www.youtube.com/watch?time_continue=135&v=zuw_pxvFIQI

«Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты

Дүнежүзілік банктың экономика туралы баяндамасы

http://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/kazakhstan/publication/economic-update-fall-2018

http://pubdocs.worldbank.org/en/350591543402101084/Kazakhstan-Economic-Update-Fall-2018-ru.pdf

//http://www.worldbank.org/eca/russian/data/

Республика Казахстан: документ по отдельным вопросам// Доклад МВФ по стране № 10/237. Июль 2010 года //http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/scr/2010/cr10237r.pdf

теория

теория

http://group-global.org/kk/publication/4952-adami-kapitaldy-damytudyn-ozekti-mseleleri

https://library.wksu.kz/dmdocuments/Казакстандагы%20адам%20дамуы,.pdf

https://kaz.caravan.kz/news/qazaqstan-adami-kapital-bojjynsha-2020-zhylgha-dejjingi-strategiyalyq-damu-zhosparyn-asyryp-oryndajjdy-106750/

Адами капитал және қызметтік этика

http://egemen.kz/2015/12/09/10449

теория
Аяған, Б.Ғ., Әбжанов,Х.М., Махат, Д.А. Қазіргі Қазақстан тарихы: оқулық. –
Алматы, 2010г.

Методы оценки эффективности и переходной экономики //http://yourlib.net/content/view/13364/157

Классификация стран. Экономическая классификация стран мира //http://www.ereport.ru/articles/mirecon/classif.htm

теория
12. 5.1 Геосаясат «Ұлттық мүдде» және «геосаяси мүдде» ұғымдарын талдаңыз

https://lektsii.org/6-58990.html

Ұлттық мүдделерді қамтамасыз ету —Қазақстанның интеграциялық саясатының шешуші қыры

https://e-history.kz/kz/contents/view/2592

Саяси түсіндірме сөздік. – Алматы, 2007.

http://www.eurasianism.enu.kz/

http://mercator.ru/

теория
http://library.wksu.kz/dmdocuments/+Гайсина.pdf

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ГЕОСАЯСИ ЖАҒДАЙЫНЫҢ

БАСТЫ САЯСИ БАҒЫТТАРЫ

теория
http://kk.sciencegraph.net/wiki/Қазақстанның_геосаяси_жағдайы

http://www.bauka.kz/index.php/2011-08-20-05-59-56/2011-08-21-04-08-34/59-2009-09-05-14-59-26

http://bilimdiler.kz/baiga/6070-gasyrlar-togysyndagy-kazakstan-respublikasynyn-geosayasi-zhagdayy.html

теория
Ұлттық мүдделерді қамтамасыз ету —Қазақстанның интеграциялық саясатының шешуші қыры

Источник: https://e-history.kz/kz/contents/view/2592

© e-history.kz

теория