Biology Department

Bazaeva Gulzhana Zhalgasovna
Head of the Methodological Association
Moderator teacher
Uspanova Gulnaz Boranbayevna 
Expert teacher
Trubnikova Lyudmila Viktorovna
Expert teacher
Kashkinbayeva Gulnar Sovetovna
Moderator teacher
Zharylgasin Seitzhan
Moderator teacher
Abdukarimova Anar Abdumuratovna
Teacher
Tursynbayev Rayymbek Usenovich
Teacher
Temirbekova Aidyn Ganibekovna
Trainee teacher
Kapar Orynbek Syrymuly
Trainee Teacher
Baybolsyn Gulim Askarkyzy
Trainee Teacher
Akhmetova Svetlana Jumakyzy
Trainee Teacher
Seit Akerke Yerbolkyzy
Trainee Teacher