Назарбаев Зияткерлік мектебі / Назарбаев Интеллектуальная школа
Ақтөбе қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі қауымдастығының назарына!

Құрметті ата-аналар мен оқушылар!
Сіздердің назарларыңызға Кіріктірілген білім беру бағдарламасының мазмұнындағы тарау атаулары мен іріктелген оқу мақсаттары ұсынылады.

Оқу бағдарламалары:
  • қазақстандық және халықаралық білім беру бағдарламаларын кіріктіруге; -білім беру үрдісін қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ұйымдастыра отырып, үш тілде оқытуды жүзеге асыруға; -күтілетін оқу нәтижелері ретінде белгіленген оқу мақсаттары жүйесін анықтау арқылы білім беру сапасын арттыруға;
  • оқушылардың ғылыми-зерттеу әдістерін үйренуіне ықпал ете отырып, жаратылыстану-математикалық білім беруде академиялық және практикалық бағытты біріктіруге; -оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, пәндік білім мен дағдыларды кезең-кезеңмен арттыра келе, пән мазмұнының тереңдігі мен күрделілігін қамтамасыз етуге; -жеке тұлғаны дамытуда қолайлы жағдайлар мен жағымды орта қалыптастыра отырып, білім беру үрдісіндегі тәрбиенің рөлін арттыруға бағытталған. («Кіріктірілген білім беру бағдарламасы», Назарбаев Зияткерлік мектептері ДББҰ)

Оқу бағдарламаларын өңдеу – үздіксіз жүргізілетін іс-әрекет, өйткені пән мұғалімдері оның мазмұнын өзара қайта қарап және қолданыстағы бағдарламаны жаңартып, жетілдіріп отырады.
Оқу бағдарламаларымен мұқият танысуларыңыз, Сізге білім бағдарлама мазмұнының мектеп миссиясы мен құндылықтарын айқындауға ықпал етеді. Мектеп туралы толық мәліметті білу – ортақ нәтиженің жақын болуының кепілі!

Вниманию сообщества Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Актобе!

Уважаемые родители и учащиеся!
Предоставляем темы разделов Интегрированной образовательной программы и отобранные цели обучения.

Учебные программы направлены на:
  • интеграцию казахстанских и международных образовательных программ;
  • реализацию трехъязычного образования путем организации образовательного процесса на казахском, русском и английском языках;
  • повышение качества обучения за счет определения системы целей, представленных в виде ожидаемых учебных результатов;
  • сочетание академической и практической направленности естественно-математического образования, что предусматривает усвоение учащимися методов научных исследований;
  • поэтапное наращивание предметных знаний и навыков, обеспечивающие глубину и сложность содержания учебных предметов с учетом возрастных возможностей учащихся;
  • усиление роли воспитательного компонента в образовательном процессе через создание благоприятных условий и доброжелательной атмосферы для развития личности. («Интегрированная образовательная программа», АОО Назарбаев Интеллектуальные школы)

Разработка учебных программ - постоянно меняющийся процесс, в ходе которого учителя-предметники в тесном взаимодействии периодически обновляют, совершенствуют действующие программы.
Детальное изучение учебной программы создает условия для полного понимания миссии и ценностей школы.
Полноценная информация о школе – гарант достижения общих целей!


Дүние жүзі тарихы
Всемирная история