4 четверть

Қазақстан тарихы 7 ХІІІ ғасыр – XV ғасырдың І жартысындағы Қазақстан 1. Қазақстан тарихы туралы моңғол деректе­мелері. 1 том. Моңғолдың құпия шежіресі / Көне моңғол тіліндегі түпнұсқалық транскрипциясын, ғылыми-мағыналық аудармасы мен түсіндірме­лерін, көрсеткіштерін жасаған Н. Базылған. – Ал­маты: Дайк-Пресс, 2006.

2. История Казахстана в персидских источни­ках / Отв. ред. М.Х. Абусеитова. – Алматы: Дайк- Пресс, 2007. Том 5. Извлечения из сочинений ХІІІ- ХІХ веков.

3. Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгін­гі күнге дейін). Бес томдық. 2-том. – Алматы: «Атамұра», 2010.

Теория
      1. История Казахстана в персидских источниках / Отв. Ред. М.Х. Абусеитова; Сост. М.Х. Абусе­итова. – Алматы: «Дайк-Пресс», 2007. – 26 б.

1.      Байпаков К. Великий Шелковый путь (на тер­ритории Казахстана). – Алматы: «Адамар», 2007. – 78-83 бб.

Отырар. Энциклопедия. – Алматы. «Арыс» баспасы, 2005.

Теория
      1. Әбусейітова М.Қ., Додхудоева Л.Н. Қа­зақстан тарихы шығыс миниатюраларында. – Ал­маты: Дайк-Пресс», 2010. – 22-29, 188 б.

2. Сборник материалов, относящихся к исто­рии Золотой Орды. Том 1. Извлечения из араб­ских сочинений, собранные В.Г.Тигенгаузеном. Подготовка к новому изданию, введение, допол­нения и комментарии Б.Е. Кумекова, А.К. Муми­нова. – Алматы: Дайк-Пресс, 2005. – 25-26, 45-47, 169-175 бб.

3. Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінгі дейін). Бес томдық. 2-том. – Алматы: «Атамұра», 2010.

практика
      1. Әбусейітова М.Қ., Додхудоева Л.Н. Қа­зақстан тарихы шығыс миниатюраларында. – Ал­маты: Дайк-Пресс», 2010.

2. Сборник материалов, относящихся к исто­рии Золотой Орды. Том 1. Извлечения из араб­ских сочинений, собранные В.Г. Тигенгаузеном. Поготовка к новому изданию, введение, дополне­ния и комментарии Б.Е. Кумекова, А.К. Муминова. – Алматы: Дайк-Пресс, 2005.

3. Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгін­гі күнге дейін). Бес томдық. 2-том. – Алматы: «Атамұра», 2010.

4. Сборник материалов относящихся к исто­рии Золотой Орды /Извлечения из персидских сочинений, собранные В.Г. Тизенгаузеном и обра­ботанные А.А. Ромаскевичем и С.Л. Волиным. — Т. II. – М.-Л., 1941.

Теория
Қазақстан тарихы 8 класс 8.3B Қазақстан Ресей империясының құрамында СББР № 197. Қазақстандағы 1867-1868 жылдардағы реформа: http://e-history.kz/kz/scorm/course/235

Қазақстанның 1867-1868 жж. реформалар бойынша әкімшілік аумақтық бөлінісі картасы

http://e-history.kz/kz/scorm/course/235

Бекмаханова Н.Е. Формирование многонационального населения Казахстана и Северной Киргизии — последняя четверть XVIII века, 60-е г.г. XIX в. — М.: Наука, 1980 г.

http://www.madenimura.kz/kk/culture-legacy/books/book/kazak-edebieti-enciklopedialyk-anyktamalyk?category=all&page=4

Галиев В.З.  История колонизации Казахстана в 20-60-х годах ХІХ века (учебное пособие) . – Алматы, 2009 г.

Масанов Н.М. Кочевая цивилизация казахов (основы жизнедеятельности номадного общества). – Алматы: Москва, 1995 г.

теория
       

Артыкбаев Ж. О.
Казахское общество в XIX веке традиции и инновации [Текст] / Отв. ред. Аргынбаев Х. Кузембайулы А..- Караганда «Полиграфия», 1993 г.

http://www.nlrk.kz/data11/result/ebook_144/index.html#ps

8 сынып. Қазақстан тарихы. СББР № 274.

http://e-history.kz/kz/scorm/course/274

Қазақстан тарихы орыс дерекнамаларында.  Кітаптар және басылымдар.  Қазақстанның Мәдени мұрасы: http://www.madenimura.kz/kk/culture-legacy/books/book/istoria-kazahstana-v-russkih-istocnikah

 

 
      Нуров Канат Ильич.
Правовая и экономическая модернизация традиционной структуры Казахстана (XІX-XXвв.) [Текст].- Алматы.Гылым, 1995 г.http://www.nlrk.kz/data11/result/ebook_391/index.htmlШонанұлы Т. Жер тағдыры – ел тағдыры. (Көмекші оқу құралы). – 2 басылуы. – Алматы: «Санат», 1995 ж.
теория
      https://www.youtube.com/watch?v=HJTfrTZfPis (1.20.00-1.25.00) «Біржан сал» фильмінен үзінді.

Верещагин В. «Керуен сарай ауласындағы түйе» 1869 ж. картинасы.

Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінгі дейін). ғес томдық. ІІІ т. – Алматы: «Атамұра», 2010 ж.

Жәрмеңкелер тарихы туралы бейнематериал

https://www.youtube.com/watch?v=uA7yAWFPDrA

http://www.nlrk.kz (Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасы).

СББР № 199.

http://lms.nci.kz/history/view?f=199&id=8&lang=kaz

теория
      Мамытова С.Н. О русских предпренимателях в казахстанском Прииртышье во второй половине 19 – начале 20 вв в дореволюционной историографии:http://cyberleninka.ru/article/n/o-russkih-predprinimatelyah-v-kazahstanskom-priirtyshie-vo-vtoroy-polovine-xix-nachale-xx-v-v-dorevolyutsionnoy-istoricheskoy-literature

Мамытова С.Н. Историография генезиса рынка и предпренимательства в Казахстане во второй половине XIX начале XX века: http://rudocs.exdat.com/docs/index-172869.html

теория
      Дереккөзі: https://www.zharar.com/kz/olen/3673-kayda.html#read

Қойгелдиев М.Қ. Алаш қозғалысы. – Алматы, 2008 ж.

 

 
Құқық негіздері 9 класс .4A Құқықтық мемлекет және азаматтық қоғам  Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі

http://adilet.zan.kz

Қазақстан Республикасы Президентінің ресми сайты

http://www.akorda.kz/

https://www.youtube.com/watch?v=uomYZnnVuiI

https://www.youtube.com/watch?v=8lvKO7ocBBg

Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі

http://adilet.zan.kz

теория
    9.4       В Тұтынушылар құқығын қорғау Қазақстанда тұтынушылар құқықтарының бұзылуы бейне ролигі

http://www.youtube.com/watch?v=wjJwkGftvcg

Бәсекелестікті қорғау агенттігі

сайтында «іздеу» функциясына негізгі түсінікті еңгізу арқылы қажетті тараулар мен баптарды оңай табуға болады.

www.azk.gov.kz

тұтынушылардың құқықтары презентацияschool40.kz/up/mjournal/mini/zaschita_prav_potrebitelei.ppt

Тұтынушы құқын қорғау Заңы

trade.gov.kz/kz/Regulirovanie…dlja…/Zaschita_prav_potrebitelej/

 

теория
    9.4 C Еңбек шарты Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі

http://adilet.zan.kz

Қазақстан Республикасы Президентінің ресми сайты

http://www.akorda.kz/

Жұмысқа қабылдау және еңбек шартын жасау

http://www.youtube.com/watch?v=SmG0uP3Fv8U

Еңбек шарты туралы ақпарат

http://malimetter.kz/enbek-sharty-2/

теория
    9.4DОтбасының қоғамдағы маңыздылығы Отбасы құндылықтары

http://www.youtube.com/watch?v=E28nqFq0MEg

Өнегелі отбасы – білім мен тәрбие ордасы

http://www.youtube.com/watch?v=D0i69FMcaVo

отбасы құндылықтарын сақта

http://www.youtube.com/watch?v=LSo90qFfRfQ

9.4DОтбасының қоғамдағы маңыздылығы
    9.4 EӘкімшілік құқық бұзушылықты алдын алу Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі

http://adilet.zan.kz

Қазақстан Республикасы Президентінің ресми сайты

http://www.akorda.kz/

Тәртіпке бағынған, құл болмас

http://pro-kostanay.net/video/-t-rt-pke-ba-yn-an-l-bolmas-d8d.html

36 әкімшілік құқық бұзушылық тіркелген

http://www.youtube.com/watch?v=_IlWB60LyA0

теория
    9.4 FЖазалау мен гуманизм мәселесі ҚР Конституциясы, 1-бабы, 17-бабы, 30.08.1995 ж.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі 2014 ж.

3 шілде №226-V ҚРЗhttp://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226

ҚР Қылмыстық іс жүргізу кодексі

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z970000206_

Гуманизм және жазалау мәселесі, тақырыптық ресурс,

https://osnovyprava.weebly.com/10431091108410721085108010791084-1078124110851077-1078107210791072108310721091-10841241108910771083107710891110.html

Қылмыстық құқықтың қағидалары, тақырыптық мақала, Авторы: Исрапулова Сымбат Бакытовна

Өлім жазасы керек пе? 1бөлім

http://www.youtube.com/watch?v=_vRsXKSDHwE

Өлім жазасы керек пе? 2 бөлім

http://www.youtube.com/watch?v=YBShBMM3lEg

Өлім жазасы

http://www.constcouncil.kz/kaz/press-center/vyst/?cid=0&rid=325

 

Өлім жазасынан бас тарту өркениеттің өлшемі ме

http://www.interfax.kz/?lang=kaz&int_id=quotings_of_the_day&news_id=733

 

теория
Қазақстан

тарихы

9 кл  Қазақстан тоталитарлық жүйенің нығаюы кезеңінде (7 с.) 1. https://bilimland.kz/kk/subject/qazaqstan-tarihy/8-synyp/qazaqstandahy-19201930-zhyldardahy-industriyalandyru?mid=7e086040-1659-11ea-b79d-b319c1246871

2. https://bilimland.kz/kk/subject/qazaqstan-tarihy/8-synyp/qazaqstandahy-uzhymdastyru-auylsharuashylyhyn-kushtep-uzhymdastyru-tasilderi?mid=e2f608d0-166e-11ea-b79d-b319c1246871

3. https://bilimland.kz/kk/subject/qazaqstan-tarihy/8-synyp/qazaqstandahy-uzhymdastyru-19311933-zhyldardahy-ashtyq-xx-hasyrdahy-qazaqstandyq-qasiret?mid=587fe640-ea49-11e9-a608-bdd56c1e34e7

Теория + практика
    Кеңестік Қазақстанның мәдениеті: білім мен ғылым (4 с.) 1. https://bilimland.kz/kk/subject/qazaqstan-tarihy/8-synyp/axmet-bajtursynuly-ult-ustazy?mid=%info%

2. https://bilimland.kz/kk/subject/qazaqstan-tarihy/8-synyp/xx-hasyrdyng-2030-zhyldaryndahy-bilim-beru-zhujesi-men-hylym?mid=c6d9ee60-ea5d-11e9-a608-bdd56c1e34e7

3. https://bilimland.kz/kk/subject/qazaqstan-tarihy/8-synyp/qanysh-satbaev-zhan-zhaqty-halym?mid=0639f5b1-9d5a-11e9-be78-49d30a05e051

Теория + практика
История казахстана (КСМ) 11 3.2 Мәдени өрлеу

 

 

 

 

 

 

4.1 Қазақстан экономикасының дамуы

 

 

 

 

 

11. 5.1 Геосаяси әлеует

 

 

 

 

11. 6.1 Жаhандану трендтері

Қазақстан Республикасының Мәдениет ақпарат және спорт министрлігінің ресми сайты http://www.mks.gov.kz

«Қазіргі әлемдегі Қазақстан» пәні бойынша 11 сынып

бағдарламасы тақырыптарының тезистері: Назарбаев Зияткерлік

мектептер мұғалімдеріне арналған әдістемелік құрал/құраст.: Р.А.

Қаратабанов. – Астана.: Білім беру бағдарламалары орталығы, 2015. — 80 б. — ISBN 978-601-7886-06-6

 

Қазақстан – өркениеттер бесігі

https://el.kz/kz/news/interv_u/kazakstan_____orkenietter_besigi

 

Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z920002900_

http://kzworld.nis.edu.kz/

 

 

Моноқалаларды дамытудың 2012 — 2020 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы Жаңа ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 25 мамырдағы № 683 Қаулысы

 

www.akorda.kz

www.egov.kz

Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының басылымдары www.kisi.kz

http://egov.kz/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ3MDU1NzQ2MdKP0

 

Саяси түсіндірме сөздік. – Алматы, 2007.

Ахметова Н.С., Байжанова К.Т.

Мемлекет табиғатын зерттеуге жаңаша көзқарастар //Е.А.Бөкетов атындағы

Қарағанды мемлекеттік университеті

http://kalinovsky-k.narod.ru/b/vestnik_KU_2012_1.pdf#page=43

 

«Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты

Қазақстан Республикасы ұлттық саясатының тұжырымдамасы.abai.kz/node/2840

Қазақстан Республикасының ұлттық қауiпсiздiгi туралы заңы www.antisekta-kyzylorda.kz/…/kazakstan-respublikasinin-ulttik-kauipsiz…‎

 

Жаһандану дәуіріндегі жаңа міндеттер

https://www.youtube.com/watch?v=X5c_TsjgC4E

 

 
 Қазақстан тарихы  10 класс  10.4 А.Тәуелсіз Қазақстан мемлекеттілігінің нығаюы  (1997 жылдан бүгінге күнге дейін)  Б. Аяған, Х.М. Абжанов, Д.А. Махат. Қазіргі Қазақстан тарихы. – Алматы: Раритет. 2010

Қазақстан тарихы. – Алматы. Атамұра. 2010ж. 5 том.

https://www.youtube.com/watch?v=OHe4oT-n5z0

Стратегия-2030 Аралық қорытындылар.

http://www.inform.kz/kaz/article/2608931 Қазақстан-2030 Стратегиясы(инфографика)

2030 ж. стратегиясының мәтіні:http://www.akorda.kz/kz/category/gos_programmi_razvitiya

Назарбаев Н. Қазақстан жолы. Астана, 2007

Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. Атамұра, 2003 ж.

Назарбаев Н.Ә. Сындарлы он жыл.  Атамұра, 2003. Оқу құралы

Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. Атамұра, 2003 ж.

Қазақстан тәуелсіздігінің қалыптасу тарихы. Коллект.автор. Таймас, 2008

Назарбаев Н. Ә. Тәуелсіздік белестері. – Алматы, 2003

Назарбаев Н. Ә. Ғасырлар тоғысында. – Алматы: Өнер, 1996

Экономикалық даму туралы бенеролик

http://www.youtube.com/watch?v=EObnoEOUfys

Азиатский прорыв. Астана, 2005

Ертысбаев Е. Казахстан и Назарбаев. Логика перемен. Астана: Елорда, 2001

Торегожина М. Б. Казахстан и ВТО: проблемы сотрудничества. Учебное пособие. – Алматы, Экономика, 2007

Туймебаев Ж. К. Модернизация Казахстана/Переходные экономики в постиндустриальном мире: вызовы десятилетия: Материалы Межд. Конференции, 20-21 март, 2006 г.

 

Турсынов С. Казахстан: рынок в будущее. Калиниград, 2005

Абуев Н. Экономика Казахстана. Кластерное развитие. URL: http//www.centrasia.ru/news

«Нұрлы көш» бағдарламасы.

http://kzdocs.docdat.com/docs/index-40065.html

Тәуелсіз жылдарындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жағдайы бейнебаян

Халықтың көші-қоны туралы Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 13 желтоқсандағы №204 Заңы. Қазіргі Қазақстан тарихы. Хрестоматия.

Құрастырғандар: Т.С.Қаленова, А.Т.Серубаева, Ж.С.Абдраманов.

Б.Ғ.Аяғанның ред. Алматы. Раритет. 2010ж

Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы

Қазақстан Республикасының 1997 ж. 20 маусымдағы № 136-1 Заңы

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51007971#pos=1;-8

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 маусымдағы № 105-V Заңы

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408581

Тоқаев Қ. Нұр мен көлеңке. – Алматы, 2008

Тоқаев Қ. К. Қазақстан Республикасының дипломатиясы. – Алматы: Gauhar2002

Тоқаев Қ.,К. Беласу. Дипломатиялық очерктер. – Алматы, 2003

Жолдасбеков М. Әлем Қазақстан туралы Әлем Президент туралы 1-3 том. Күлтегін, 2009

http://www.expo2017astana.com/kz/

Астана бойынша интерактивті саяхат

Жанайдаров О. Менің елім – Қазақстан : балаларға арналған энциклопедия / О. Жанайдаров. – Алматы. Балауса, 2003.- 160 б.

10 лучших для жизни городов мира в 2017 году

10 лучших для жизни городов мира в 2017 году

«100 нақты қадам» Ұлт жоспарын жүзеге асыру барысы қандай деңгейде?

Ұлт жоспары — Н.Назарбаевтың бес институционалдық реформасын жүзеге асырудың 100 қадамы

 

 

теория

 

 

 

 

 

 

 

 

теория

 Қазақстан тарихы  10 класс  10.4 А.Тәуелсіз Қазақстан мемлекеттілігінің нығаюы  (1997 жылдан бүгінге күнге дейін)  Б. Аяған, Х.М. Абжанов, Д.А. Махат. Қазіргі Қазақстан тарихы. – Алматы: Раритет. 2010

Қазақстан тарихы. – Алматы. Атамұра. 2010ж. 5 том.

https://www.youtube.com/watch?v=OHe4oT-n5z0

Стратегия-2030 Аралық қорытындылар.

http://www.inform.kz/kaz/article/2608931 Қазақстан-2030 Стратегиясы(инфографика)

2030 ж. стратегиясының мәтіні:http://www.akorda.kz/kz/category/gos_programmi_razvitiya

Назарбаев Н. Қазақстан жолы. Астана, 2007

Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. Атамұра, 2003 ж.

Назарбаев Н.Ә. Сындарлы он жыл.  Атамұра, 2003. Оқу құралы

Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. Атамұра, 2003 ж.

Қазақстан тәуелсіздігінің қалыптасу тарихы. Коллект.автор. Таймас, 2008

Назарбаев Н. Ә. Тәуелсіздік белестері. – Алматы, 2003

Назарбаев Н. Ә. Ғасырлар тоғысында. – Алматы: Өнер, 1996

Экономикалық даму туралы бенеролик

Азиатский прорыв. Астана, 2005

Ертысбаев Е. Казахстан и Назарбаев. Логика перемен. Астана: Елорда, 2001

Торегожина М. Б. Казахстан и ВТО: проблемы сотрудничества. Учебное пособие. – Алматы, Экономика, 2007

Туймебаев Ж. К. Модернизация Казахстана/Переходные экономики в постиндустриальном мире: вызовы десятилетия: Материалы Межд. Конференции, 20-21 март, 2006 г.

 

Турсынов С. Казахстан: рынок в будущее. Калиниград, 2005

Абуев Н. Экономика Казахстана. Кластерное развитие. URL: http//www.centrasia.ru/news

«Нұрлы көш» бағдарламасы.

http://kzdocs.docdat.com/docs/index-40065.html

Тәуелсіз жылдарындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жағдайы бейнебаян

Халықтың көші-қоны туралы Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 13 желтоқсандағы №204 Заңы. Қазіргі Қазақстан тарихы. Хрестоматия.

Құрастырғандар: Т.С.Қаленова, А.Т.Серубаева, Ж.С.Абдраманов.

Б.Ғ.Аяғанның ред. Алматы. Раритет. 2010ж

Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы

Қазақстан Республикасының 1997 ж. 20 маусымдағы № 136-1 Заңы

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51007971#pos=1;-8

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 маусымдағы № 105-V Заңы

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408581

Тоқаев Қ. Нұр мен көлеңке. – Алматы, 2008

Тоқаев Қ. К. Қазақстан Республикасының дипломатиясы. – Алматы: Gauhar2002

Тоқаев Қ.,К. Беласу. Дипломатиялық очерктер. – Алматы, 2003

Жолдасбеков М. Әлем Қазақстан туралы Әлем Президент туралы 1-3 том. Күлтегін, 2009

http://www.expo2017astana.com/kz/

Астана бойынша интерактивті саяхат

Жанайдаров О. Менің елім – Қазақстан : балаларға арналған энциклопедия / О. Жанайдаров. – Алматы. Балауса, 2003.- 160 б.

10 лучших для жизни городов мира в 2017 году

10 лучших для жизни городов мира в 2017 году

«100 нақты қадам» Ұлт жоспарын жүзеге асыру барысы қандай деңгейде?

Ұлт жоспары — Н.Назарбаевтың бес институционалдық реформасын жүзеге асырудың 100 қадамы

 

 

теория

 

 

 

 

 

 

 

 

теория

 Қазақстан тарихы  10 класс 10.4В. Қазіргі заманғы Қазақстан мәдениеті  (1991 жылдан бүгінге күнге дейін)

 

 

«Болашақ» стипендиаттарының қауымдастығы

http://bolashak.kz/kz

«Мәдени мұра» бағдарламасы.

http://www.madenimura.kz/

Ғылым қоры.

http://www.science-fund.kz/

Б.Аяған, Х.М. Абжанов, Д.А.Махат Қазіргі Қазақстан тарихы. Алматы. Раритет. 2010

Қазақстан тарихы. Алматы. Атамұра. 2010ж. 4 том.

http://www.youtube.com/watch?v=xmPKaBjnGVU Қазіргі Қазақстанның   мәдениет туралы хабар

Исламның радикалдануы және қазақ жастары бейнеролигі

http://www.antisektazko.kz/kz/video.html

Қазақстан Республикасы территориясында тыйым салынған діни ұйымдар туралы ақпарат.

http://www.antisektazko.kz/kz/news/19-21321.html

http://e-history.kz/kz/contents/view/882

«Дiни қызмет және дiни бiрлестiктер туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 11 қазандағы № 483-IV Заңы

http://www.din.gov.kz/kaz/pravovaya_baza/zakony_rk/

Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезі

http://www.religions-congress.org/component/option,com_frontpage/Itemid,1/lang,kazakh/

«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ ЖӘНЕ ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН ЖОЛЫ

Дереккөзі: http://e-history.kz/kz/publications/view/2590

Ендігі мұрат — мәңгілік ел болу

https://www.youtube.com/watch?v=Ibiwa5aQArU

Мәңгілік ел әні

«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының құндылықтары және мәні.

http://tarbie.org/load/elek/baiandama/m_gilik_el_ltty_idejasyny_ndyly_tary_zh_ne_m_ni/84-1-0-19243

 

теория
История казахстана (КСМ) 11 3.2 Мәдени өрлеу

 

 

 

 

 

 

4.1 Қазақстан экономикасының дамуы

 

 

 

 

 

11. 5.1 Геосаяси әлеует

 

 

 

 

11. 6.1 Жаhандану трендтері

Қазақстан Республикасының Мәдениет ақпарат және спорт министрлігінің ресми сайты http://www.mks.gov.kz

«Қазіргі әлемдегі Қазақстан» пәні бойынша 11 сынып

бағдарламасы тақырыптарының тезистері: Назарбаев Зияткерлік

мектептер мұғалімдеріне арналған әдістемелік құрал/құраст.: Р.А.

Қаратабанов. – Астана.: Білім беру бағдарламалары орталығы, 2015. — 80 б. — ISBN 978-601-7886-06-6

 

Қазақстан – өркениеттер бесігі

https://el.kz/kz/news/interv_u/kazakstan_____orkenietter_besigi

 

Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z920002900_

http://kzworld.nis.edu.kz/

 

 

Моноқалаларды дамытудың 2012 — 2020 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы Жаңа ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 25 мамырдағы № 683 Қаулысы

 

www.akorda.kz

www.egov.kz

Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының басылымдары www.kisi.kz

http://egov.kz/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ3MDU1NzQ2MdKP0

 

Саяси түсіндірме сөздік. – Алматы, 2007.

Ахметова Н.С., Байжанова К.Т.

Мемлекет табиғатын зерттеуге жаңаша көзқарастар //Е.А.Бөкетов атындағы

Қарағанды мемлекеттік университеті

http://kalinovsky-k.narod.ru/b/vestnik_KU_2012_1.pdf#page=43

 

«Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты

Қазақстан Республикасы ұлттық саясатының тұжырымдамасы.abai.kz/node/2840

Қазақстан Республикасының ұлттық қауiпсiздiгi туралы заңы www.antisekta-kyzylorda.kz/…/kazakstan-respublikasinin-ulttik-kauipsiz…‎

 

Жаһандану дәуіріндегі жаңа міндеттер

https://www.youtube.com/watch?v=X5c_TsjgC4E

 

Теория
Класс Раздел Ссылка на ресурс
12   1.Борбасов С.М.Қазіргі әлемдік саясат және жаһандық мәселелер //http://www.sarap.kz/kaz/view

2.«Ғаламдық проблема»

https://martebe.kz/galamdik_problemalar/

 

 

3.«Ғаламдық проблемалар»

http://tilimen.org/tairip-kirispe-falamdi-problema-tsinigi-1-safat-sratari-falamd.html

 

4.azrg-kezdeg-zhaandandyru-mseleler.-Sayasi-bolzhau-BAYaN.doc

 

5.http://e-history.kz/kz/contents/view/1345

 

6.http://old.group-global.org/files/bb/ffd676b1d5ec3d13b5cc03bc5625/78.pdf

 

 

7.Шаукенова З.К. Идеологическое конструирование в Республике Казахстан:монография. – Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2012. http://www.kisi.kz/i/docs/6308.pdf

 

8.Мемлекет басшысының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы 9.http://www.akorda.kz/kz/events/akorda_news/memleket-basshysynyn-bolashakka-bagdar-ruhani-zhangyru-atty-makalasy

10.«Ұлы даланың жеті қыры» https://egemen.kz/article/178090-nursultan-nazarbaev-uly-dalanynh-dgeti-qyry

11.2014 жылғы 17 қаңтар «Қазақстан жолы – 2050. Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ»

http://www.mfa.kz/kz/brazil/content-view/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-17-anvara-2014-g-kazahstanskij-put-2050-edinaa-cel-edinye-interesy-edinoe-budusee

 

12.“Мәңгілік ел” идея

https://e-history.kz/kz/contents/view/2129