3 четверть

Қазақстан тарихы 7 ХІІІ ғасыр – XV ғасырдың І жартысындағы Қазақстан 1. Қазақстан тарихы туралы моңғол деректе­мелері. 1 том. Моңғолдың құпия шежіресі / Көне моңғол тіліндегі түпнұсқалық транскрипциясын, ғылыми-мағыналық аудармасы мен түсіндірме­лерін, көрсеткіштерін жасаған Н. Базылған. – Ал­маты: Дайк-Пресс, 2006.

2. История Казахстана в персидских источни­ках / Отв. ред. М.Х. Абусеитова. – Алматы: Дайк- Пресс, 2007. Том 5. Извлечения из сочинений ХІІІ- ХІХ веков.

3. Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгін­гі күнге дейін). Бес томдық. 2-том. – Алматы: «Атамұра», 2010.

Теория
      1. История Казахстана в персидских источниках / Отв. Ред. М.Х. Абусеитова; Сост. М.Х. Абусе­итова. – Алматы: «Дайк-Пресс», 2007. – 26 б.

1.      Байпаков К. Великий Шелковый путь (на тер­ритории Казахстана). – Алматы: «Адамар», 2007. – 78-83 бб.

Отырар. Энциклопедия. – Алматы. «Арыс» баспасы, 2005.

Теория
      1. Әбусейітова М.Қ., Додхудоева Л.Н. Қа­зақстан тарихы шығыс миниатюраларында. – Ал­маты: Дайк-Пресс», 2010. – 22-29, 188 б.

2. Сборник материалов, относящихся к исто­рии Золотой Орды. Том 1. Извлечения из араб­ских сочинений, собранные В.Г.Тигенгаузеном. Подготовка к новому изданию, введение, допол­нения и комментарии Б.Е. Кумекова, А.К. Муми­нова. – Алматы: Дайк-Пресс, 2005. – 25-26, 45-47, 169-175 бб.

3. Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінгі дейін). Бес томдық. 2-том. – Алматы: «Атамұра», 2010.

практика
      1. Әбусейітова М.Қ., Додхудоева Л.Н. Қа­зақстан тарихы шығыс миниатюраларында. – Ал­маты: Дайк-Пресс», 2010.

2. Сборник материалов, относящихся к исто­рии Золотой Орды. Том 1. Извлечения из араб­ских сочинений, собранные В.Г. Тигенгаузеном. Поготовка к новому изданию, введение, дополне­ния и комментарии Б.Е. Кумекова, А.К. Муминова. – Алматы: Дайк-Пресс, 2005.

3. Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгін­гі күнге дейін). Бес томдық. 2-том. – Алматы: «Атамұра», 2010.

4. Сборник материалов относящихся к исто­рии Золотой Орды /Извлечения из персидских сочинений, собранные В.Г. Тизенгаузеном и обра­ботанные А.А. Ромаскевичем и С.Л. Волиным. — Т. II. – М.-Л., 1941.

Теория
      1. История Казахстана в персидских источни­ках. lV том. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Извлечения из персид­ских сочинений, собранные В.Г. Тизенгаузеном и обработанные А.А. Ромаскевичем и С.Л. Волиным дополненное и переработанное издание. – Алма­ты, 2006. – 248-273 бб.

2. Ускенбай К.З. Формирование казахской государственности. Государство Ак-Орда (XIII-XV вв.) // История казахской государственности (древность и средневековье): Монографическое исследование. – Алматы, 2007. – 261-280 бб.

3. Исин А. Ак Орда в исследованиях совре­менных медиевистов // Ш.Ш. Уәлиханов мұрасы әлемдік тарих контекстінде. Халықаралық ғылыми форумы материалдары. – Семей, 2010. – 41-46 бб.

4. Среднеазиатские миниатюры 16-18 веков в избранных образцах. – Ташкент. – 34-35 бб.

5. Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы. Ат­лас. Жалпы білім беретін орта мекетеп оқушыла­рына арналған. / Құраст. Окунева Т.Ю. – Алматы, 2014. – 28, 30 бб.

6. Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгін­гі күнге дейін). Бес томдық. 2-том. – Алматы: «Атамұра», 2010.

Теория
      1. Әбусейітова М.Қ., Додхудоева Л.Н. Қа­зақстан тарихы шығыс миниатюраларында. – Ал­маты: Дайк-Пресс», 2010.

2. Дулати М.Х. Тарихи Рашиди. – Алматы: М.Х. Дулати қоғамдық қоры, 2003.

3. Сборник материалов, относящихся к исто­рии Золотой Орды. Том 1. Извлечения из араб­ских сочинений, собранные В.Г. Тигенгаузеном. Поготовка к новому изданию, введение, допол­нения и комментарии Б.Е. Кумекова, А.К. Мумино­ва. – Алматы: Дайк-Пресс, 2005.

4. Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгін­гі күнге дейін). Бес томдық. 2-том. – Алматы: «Атамұра», 2010.

Теория
      1. Әдеби жәдігерлер. Жиырма томдық. – Алма­ты: Таймас баспа үйі, 2007.

2. Қазақстың салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрып­тары. – Алматы: Атамұра, 2010.

3. Сәрсекеев Б. Мир кочевников.

4. Қазақ халқының тұрмысы мен мәдениеті. – Алматы: Алматыкітап, 2010.

5. М.Х. Асылбеков, Қ.С. Алдажұманов, К.М. Байпақов. Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінгі күнге дейін. 5 томдық. 3-том. – Алматы: Атамұра, 2010.

6. Әдебиет туындыларының түпнұсқалары. http://www.madenimura.kz

7. Б. Тілеухан. Еділ жыры. http: //www. youtube. com/watch?v=9J08d14qUvs

практика
      1. Тарих – адамзат ақыл-ойының қазынасы: Он томдық. – Астана: «Фолиант», 2005. Т. 3: Ор­тағасырлық тарихи ой. 2005.

2. Иоанн Плано Карпини. История Монголов. Вильгельм де Рубрук. Путешествие в Восточные страны / Введения, переводи примечания А.И.Ма­ленина. Санк-Петербург, 1911. http://www.runivers. ru/bookreader/ book9693/#page/18/mode/1up

3. Сборник материалов, относящихся к исто­рии Золотой Орды. Том 1. Извлечения из араб­ских сочинений, собранные В.Г. Тигенгаузеном. Поготовка к новому изданию, введение, дополне­ния и комментарии Б.Е. Кумекова, А.К. Муминова. – Алматы: Дайк-Пресс, 2005.

Теория
Қазақстан тарихы 8 класс 8.3A Отарлау және ұлт-азаттық  күрес Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінгі дейін). Бес томдық. ІІІ т. – Алматы: «Атамұра», 2010 ж.

XVIII-ХІХ ғғ Қазақстан картасы

Артыкбаев Ж. О.
Казахское общество в XIX веке традиции и инновации [Текст] / Отв. ред. Аргынбаев Х. Кузембайулы А..- Караганда «Полиграфия», 1993 г. http://www.nlrk.kz/data11/result/ebook_144/index.html#ps

 

Қабылдинов З.Е., Қайыпбаева А.Т.

8 сынып. Қазақстан тарихы., Атамұра, 2012 ж.

 
      8 сынып. Қазақстан тарихы. Хрестоматия. Атамұра, 2012 ж.

СББР №193.

http://lms.nci.kz/history/view?f=193&id=8&lang=kaz

СББР № 196.

http://lms.nci.kz/history/view?f=196&id=8&lang=kaz

Василий Верещагиннің туындылары

http://veresh.ru/turkestan/34.php

http://veresh.ru/turkestan/33.php

 

 
    8.3B Қазақстан Ресей империясының құрамында СББР № 197. Қазақстандағы 1867-1868 жылдардағы реформа: http://e-history.kz/kz/scorm/course/235

Қазақстанның 1867-1868 жж. реформалар бойынша әкімшілік аумақтық бөлінісі картасы

http://e-history.kz/kz/scorm/course/235

Бекмаханова Н.Е. Формирование многонационального населения Казахстана и Северной Киргизии — последняя четверть XVIII века, 60-е г.г. XIX в. — М.: Наука, 1980 г.

http://www.madenimura.kz/kk/culture-legacy/books/book/kazak-edebieti-enciklopedialyk-anyktamalyk?category=all&page=4

Галиев В.З.  История колонизации Казахстана в 20-60-х годах ХІХ века (учебное пособие) . – Алматы, 2009 г.

Масанов Н.М. Кочевая цивилизация казахов (основы жизнедеятельности номадного общества). – Алматы: Москва, 1995 г.

теория
       

Артыкбаев Ж. О.
Казахское общество в XIX веке традиции и инновации [Текст] / Отв. ред. Аргынбаев Х. Кузембайулы А..- Караганда «Полиграфия», 1993 г.

http://www.nlrk.kz/data11/result/ebook_144/index.html#ps

8 сынып. Қазақстан тарихы. СББР № 274.

http://e-history.kz/kz/scorm/course/274

Қазақстан тарихы орыс дерекнамаларында.  Кітаптар және басылымдар.  Қазақстанның Мәдени мұрасы: http://www.madenimura.kz/kk/culture-legacy/books/book/istoria-kazahstana-v-russkih-istocnikah

 

 
      Нуров Канат Ильич.
Правовая и экономическая модернизация традиционной структуры Казахстана (XІX-XXвв.) [Текст].- Алматы.Гылым, 1995 г.http://www.nlrk.kz/data11/result/ebook_391/index.html

Шонанұлы Т. Жер тағдыры – ел тағдыры. (Көмекші оқу құралы). – 2 басылуы. – Алматы: «Санат», 1995 ж.

теория
      https://www.youtube.com/watch?v=HJTfrTZfPis (1.20.00-1.25.00) «Біржан сал» фильмінен үзінді.

Верещагин В. «Керуен сарай ауласындағы түйе» 1869 ж. картинасы.

Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінгі дейін). ғес томдық. ІІІ т. – Алматы: «Атамұра», 2010 ж.

Жәрмеңкелер тарихы туралы бейнематериал

https://www.youtube.com/watch?v=uA7yAWFPDrA

http://www.nlrk.kz (Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасы).

СББР № 199.

http://lms.nci.kz/history/view?f=199&id=8&lang=kaz

теория
      Мамытова С.Н. О русских предпренимателях в казахстанском Прииртышье во второй половине 19 – начале 20 вв в дореволюционной историографии:http://cyberleninka.ru/article/n/o-russkih-predprinimatelyah-v-kazahstanskom-priirtyshie-vo-vtoroy-polovine-xix-nachale-xx-v-v-dorevolyutsionnoy-istoricheskoy-literature

Мамытова С.Н. Историография генезиса рынка и предпренимательства в Казахстане во второй половине XIX начале XX века: http://rudocs.exdat.com/docs/index-172869.html

теория
      Дереккөзі: https://www.zharar.com/kz/olen/3673-kayda.html#read

Қойгелдиев М.Қ. Алаш қозғалысы. – Алматы, 2008 ж.

 

 
Құқық негіздері 9 класс 9.3А Азаматтық құқықтағы міндеттеме мен жауапкершілік Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі

http://adilet.zan.kz

Төлеуғалиев Ғ.И. Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы. — Алматы: Қаз МЗА, 2001 ж.
Сапарғалиев F. Қазақстан мемлекеті мен құқығының негіздері. — Алматы: Атамұра-Қазақстан, 1994 ж

теория
    9. 3 B  Еңбекті қорғау Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі

http://adilet.zan.kz

Қазақстан Республикасы Президентінің ресми сайты

http://www.akorda.kz/

теория
      http://adilet.zan.kz сайтында «іздеу» функциясына негізгі түсінікті еңгізу арқылы қажетті тараулар мен баптарды оңай табуға болады.

Еңбек қауіпсіздігі мен қорғау түсініктері

http://www.enbek.gov.kz/kk/node/619

теория
    9.3СОтбасы мүшелерінің құқығы мен міндеттері Неке (ерлі-зайыптылардың) және отбасы туралы. Қазақстан Республикасының Кодексі. – Алматы: ЮРИСТ, 2013. http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1100000518;

отаң отбасынаң басталады

http://kaztrk.kz/rus/society/Otan_otbasinan_bastaladi.html

отбасың құндылықтар сақта

http://www.youtube.com/watch?v=LSo90qFfRfQ

Өнегелі отбасы –білім мен тәрбие ордасы http://www.youtube.com/watch?v=D0i69FMcaVo

теория
      Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі

http://adilet.zan.kz

Қазақстан Республикасы Президентінің ресми сайты

http://www.akorda.kz/

Отбасы құқықтары

adilet.zan.kz/kaz/docs/Z980000321_‎

Неке (ерлі-зайыптылардың) және отбасы туралы. Қазақстан Республикасының Кодексі. – Алматы: ЮРИСТ, 2013.

 

теория
    9.3DӘкімшілік  жауапкершілік әкімшілік жауапкершілік

http://www.youtube.com/watch?v=yHV9cQZfGwk

әкімшілік бұзұшылық кодексінің жаңа редакциясы

http://www.youtube.com/watch?v=HVza60gZyZ0

Қ.Р. Әкімшілік бұзушылық кодексі. Жалпы бөлім. 3 тарау.

28 – 30 баптар.

4 тарау. 31 – 32 баптар.

6 тарау. 44 – 46 баптар

Ерекше бөлім

10 – 19 тарау

О. Копабаев, К. Айтхожин, Н. Кыдыркожаева, Г. Жайлин, А. Жумагали. Құқық  негіздері. 10 сынып.

А. Маханбетова, Б. Жубанышев.

Құқық негіздері.

Әдістемелік нұсқау. 10 сынып

теория
    9.3Е бөлім: Қылмыстық жауапкершілік ҚР Конституциясы, 30.08.1995 ж.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі 2014 ж.

3 шілде №226-V ҚРЗhttp://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226

ҚР іс жүргізу кодексі

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z970000206_

Жаза ұғымы

http://malimetter.kz/zhaza-ugymy-zhane-onyn-turleri/

теория
Қазақстан

тарихы

9 кл 9.3 А. Қазақстан тоталитарлық жүйенің нығаюы кезеңінде (7 с.) 1. https://bilimland.kz/kk/subject/qazaqstan-tarihy/8-synyp/qazaqstandahy-19201930-zhyldardahy-industriyalandyru?mid=7e086040-1659-11ea-b79d-b319c1246871

2. https://bilimland.kz/kk/subject/qazaqstan-tarihy/8-synyp/qazaqstandahy-uzhymdastyru-auylsharuashylyhyn-kushtep-uzhymdastyru-tasilderi?mid=e2f608d0-166e-11ea-b79d-b319c1246871

3. https://bilimland.kz/kk/subject/qazaqstan-tarihy/8-synyp/qazaqstandahy-uzhymdastyru-19311933-zhyldardahy-ashtyq-xx-hasyrdahy-qazaqstandyq-qasiret?mid=587fe640-ea49-11e9-a608-bdd56c1e34e7

Теория + практика
    9.3 В. Кеңестік Қазақстанның мәдениеті: білім мен ғылым (4 с.) 1. https://bilimland.kz/kk/subject/qazaqstan-tarihy/8-synyp/axmet-bajtursynuly-ult-ustazy?mid=%info%

2. https://bilimland.kz/kk/subject/qazaqstan-tarihy/8-synyp/xx-hasyrdyng-2030-zhyldaryndahy-bilim-beru-zhujesi-men-hylym?mid=c6d9ee60-ea5d-11e9-a608-bdd56c1e34e7

3. https://bilimland.kz/kk/subject/qazaqstan-tarihy/8-synyp/qanysh-satbaev-zhan-zhaqty-halym?mid=0639f5b1-9d5a-11e9-be78-49d30a05e051

Теория + практика
История казахстана (КСМ) 11 3.2 Мәдени өрлеу

 

 

 

 

 

 

4.1 Қазақстан экономикасының дамуы

 

 

 

 

 

11. 5.1 Геосаяси әлеует

 

 

 

 

11. 6.1 Жаhандану трендтері

Қазақстан Республикасының Мәдениет ақпарат және спорт министрлігінің ресми сайты http://www.mks.gov.kz

«Қазіргі әлемдегі Қазақстан» пәні бойынша 11 сынып

бағдарламасы тақырыптарының тезистері: Назарбаев Зияткерлік

мектептер мұғалімдеріне арналған әдістемелік құрал/құраст.: Р.А.

Қаратабанов. – Астана.: Білім беру бағдарламалары орталығы, 2015. — 80 б. — ISBN 978-601-7886-06-6

 

Қазақстан – өркениеттер бесігі

https://el.kz/kz/news/interv_u/kazakstan_____orkenietter_besigi

 

Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z920002900_

http://kzworld.nis.edu.kz/

 

 

Моноқалаларды дамытудың 2012 — 2020 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы Жаңа ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 25 мамырдағы № 683 Қаулысы

 

www.akorda.kz

www.egov.kz

Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының басылымдары www.kisi.kz

http://egov.kz/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ3MDU1NzQ2MdKP0

 

Саяси түсіндірме сөздік. – Алматы, 2007.

Ахметова Н.С., Байжанова К.Т.

Мемлекет табиғатын зерттеуге жаңаша көзқарастар //Е.А.Бөкетов атындағы

Қарағанды мемлекеттік университеті

http://kalinovsky-k.narod.ru/b/vestnik_KU_2012_1.pdf#page=43

 

«Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты

Қазақстан Республикасы ұлттық саясатының тұжырымдамасы.abai.kz/node/2840

Қазақстан Республикасының ұлттық қауiпсiздiгi туралы заңы www.antisekta-kyzylorda.kz/…/kazakstan-respublikasinin-ulttik-kauipsiz…‎

 

Жаһандану дәуіріндегі жаңа міндеттер

https://www.youtube.com/watch?v=X5c_TsjgC4E

 

 
Қазақстан тарихы (КСМ) 12 класс 12.4.1.1 Қазақстан Республикасының экономикасы http://www.worldbank.org/ru/country/kazakhstan

http://nkaoko.kz/kz/glossary/177/

экономикалық индикаторлар туралы

https://www.youtube.com/watch?time_continue=135&v=zuw_pxvFIQI

«Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты

Дүнежүзілік банктың экономика туралы баяндамасы

http://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/kazakhstan/publication/economic-update-fall-2018

http://pubdocs.worldbank.org/en/350591543402101084/Kazakhstan-Economic-Update-Fall-2018-ru.pdf

//http://www.worldbank.org/eca/russian/data/

Республика Казахстан: документ по отдельным вопросам// Доклад МВФ по стране № 10/237. Июль 2010 года //http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/scr/2010/cr10237r.pdf

теория

 

 

 

 

 

 

 

 

теория

      http://group-global.org/kk/publication/4952-adami-kapitaldy-damytudyn-ozekti-mseleleri

https://library.wksu.kz/dmdocuments/Казакстандагы%20адам%20дамуы,.pdf

https://kaz.caravan.kz/news/qazaqstan-adami-kapital-bojjynsha-2020-zhylgha-dejjingi-strategiyalyq-damu-zhosparyn-asyryp-oryndajjdy-106750/

Адами капитал және қызметтік этика

http://egemen.kz/2015/12/09/10449

теория
      Аяған, Б.Ғ., Әбжанов,Х.М., Махат, Д.А. Қазіргі Қазақстан тарихы: оқулық. –
Алматы, 2010г.Методы оценки эффективности и переходной экономики //http://yourlib.net/content/view/13364/157

Классификация стран. Экономическая классификация стран мира //http://www.ereport.ru/articles/mirecon/classif.htm

теория
    12. 5.1 Геосаясат «Ұлттық мүдде» және «геосаяси мүдде» ұғымдарын талдаңыз

https://lektsii.org/6-58990.html

Ұлттық мүдделерді қамтамасыз ету —Қазақстанның интеграциялық саясатының шешуші қыры

https://e-history.kz/kz/contents/view/2592

Саяси түсіндірме сөздік. – Алматы, 2007.

http://www.eurasianism.enu.kz/

http://mercator.ru/

теория
      http://library.wksu.kz/dmdocuments/+Гайсина.pdf

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ГЕОСАЯСИ ЖАҒДАЙЫНЫҢ

БАСТЫ САЯСИ БАҒЫТТАРЫ

теория
      http://kk.sciencegraph.net/wiki/Қазақстанның_геосаяси_жағдайы

http://www.bauka.kz/index.php/2011-08-20-05-59-56/2011-08-21-04-08-34/59-2009-09-05-14-59-26

http://bilimdiler.kz/baiga/6070-gasyrlar-togysyndagy-kazakstan-respublikasynyn-geosayasi-zhagdayy.html

теория
      Ұлттық мүдделерді қамтамасыз ету —Қазақстанның интеграциялық саясатының шешуші қыры

Источник: https://e-history.kz/kz/contents/view/2592

© e-history.kz

теория
10 класс  10.4 А.Тәуелсіз Қазақстан мемлекеттілігінің нығаюы  (1997 жылдан бүгінге күнге дейін)  Б. Аяған, Х.М. Абжанов, Д.А. Махат. Қазіргі Қазақстан тарихы. – Алматы: Раритет. 2010

Қазақстан тарихы. – Алматы. Атамұра. 2010ж. 5 том.

https://www.youtube.com/watch?v=OHe4oT-n5z0

Стратегия-2030 Аралық қорытындылар.

http://www.inform.kz/kaz/article/2608931 Қазақстан-2030 Стратегиясы(инфографика)

2030 ж. стратегиясының мәтіні:http://www.akorda.kz/kz/category/gos_programmi_razvitiya

Назарбаев Н. Қазақстан жолы. Астана, 2007

Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. Атамұра, 2003 ж.

Назарбаев Н.Ә. Сындарлы он жыл.  Атамұра, 2003. Оқу құралы

Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. Атамұра, 2003 ж.

Қазақстан тәуелсіздігінің қалыптасу тарихы. Коллект.автор. Таймас, 2008

Назарбаев Н. Ә. Тәуелсіздік белестері. – Алматы, 2003

Назарбаев Н. Ә. Ғасырлар тоғысында. – Алматы: Өнер, 1996

Экономикалық даму туралы бенеролик

Азиатский прорыв. Астана, 2005

Ертысбаев Е. Казахстан и Назарбаев. Логика перемен. Астана: Елорда, 2001

Торегожина М. Б. Казахстан и ВТО: проблемы сотрудничества. Учебное пособие. – Алматы, Экономика, 2007

Туймебаев Ж. К. Модернизация Казахстана/Переходные экономики в постиндустриальном мире: вызовы десятилетия: Материалы Межд. Конференции, 20-21 март, 2006 г.

 

Турсынов С. Казахстан: рынок в будущее. Калиниград, 2005

Абуев Н. Экономика Казахстана. Кластерное развитие. URL: http//www.centrasia.ru/news

«Нұрлы көш» бағдарламасы.

http://kzdocs.docdat.com/docs/index-40065.html

Тәуелсіз жылдарындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жағдайы бейнебаян

Халықтың көші-қоны туралы Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 13 желтоқсандағы №204 Заңы. Қазіргі Қазақстан тарихы. Хрестоматия.

Құрастырғандар: Т.С.Қаленова, А.Т.Серубаева, Ж.С.Абдраманов.

Б.Ғ.Аяғанның ред. Алматы. Раритет. 2010ж

Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы

Қазақстан Республикасының 1997 ж. 20 маусымдағы № 136-1 Заңы

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51007971#pos=1;-8

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 маусымдағы № 105-V Заңы

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408581

Тоқаев Қ. Нұр мен көлеңке. – Алматы, 2008

Тоқаев Қ. К. Қазақстан Республикасының дипломатиясы. – Алматы: Gauhar2002

Тоқаев Қ.,К. Беласу. Дипломатиялық очерктер. – Алматы, 2003

Жолдасбеков М. Әлем Қазақстан туралы Әлем Президент туралы 1-3 том. Күлтегін, 2009

http://www.expo2017astana.com/kz/

Астана бойынша интерактивті саяхат

Жанайдаров О. Менің елім – Қазақстан : балаларға арналған энциклопедия / О. Жанайдаров. – Алматы. Балауса, 2003.- 160 б.

10 лучших для жизни городов мира в 2017 году

10 лучших для жизни городов мира в 2017 году

«100 нақты қадам» Ұлт жоспарын жүзеге асыру барысы қандай деңгейде?

Ұлт жоспары — Н.Назарбаевтың бес институционалдық реформасын жүзеге асырудың 100 қадамы